Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 11 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

"Đâu vào đấy" hay "Đâu vẫn đấy"?

Lê Bá Miên

Tóm tắt


Bàn luận về vấn đề sử dụng hai quán ngữ "Đâu vào đấy" và "Đâu vẫn đấy" cho đúng chuẩn ý nghĩa mà người dùng muốn nói.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống