Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 4 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ý NGHĨA GIÁO DỤC CỦA TỤC NGỮ THÁI Ở TỈNH SƠN LA

Nguyễn thị Hoa

Tóm tắt


Với  bản  sắc  văn  hóa  riêng  của  dân  tộc mình, người Thái  ở  tỉnh Sơn La-Tây Bắc đã tạo  nên  bức  tranh  văn  hóa  phong  phú,  đa dạng  nhưng  thống  nhất  của  cộng  đồng  các dân  tộc  Việt  Nam.  Những  câu  tục  ngữ  dân tộc Thái,  xét  dưới  góc  độ  ngôn  ngữ  và  văn học  đã  thể  hiện  đặc  trưng  văn  hóa,  đã  trở thành truy ền thống của đồng bào Thái trong quá  trình  xây  dựng  và  phát  triển  toàn  diện dân tộc mình. Truyền thống giáo dục đó vừa là  niềm  tự  hào  vừa  là  động  lực  thúc  đẩy chúng ta thực hiện những mục tiêu đã đặt ra trong quá trình xây dựng đất nước theo con đường  xã  hội  chủ  nghĩa,  xây  dựng  thành công  Tổ  quốc  Việt  Nam  xã  hội  chủ  nghĩa giàu  mạnh  ấm  no  hạnh  phúc.  Ý  nghĩa  giáo dục  của tục  ngữ  dân tộc  Thái  ở  Sơn  La  đã, đang  và  sẽ  góp  phần  làm  phong  phú  các dòng ngôn ngữ  của các dân tộc trong 54 dân tộc anh em của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Việc nghiên cứu vốn văn hóa của các dân tộc  anh  em,  cụ  thể  là  tìm  hiều  tục  ngữ  dân tộc Thái, sẽ  bổ  sung vốn hiểu biết của những người  có  nhu  cầu  tìm  hiểu  về  văn  học  dân gian,  làm  cho  nó trở  nên  đa  dạng  và  phong phú.  Trách  nhiệm  của  mỗi  chúng  ta  là  phải biết gạn đục khơi trong để mạch nguồn ngôn ngữ  dân  tộc  Thái  nói  riêng  và  các  dân  tộc trên lãnh thổ Việt Nam nói chung thêm trong sáng, phong phú và giàu 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống