Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 7 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

administration place - names; Tho Xuong district; Vinh Xuong district; SinoChinese place name; administrative units; old town; professional streets.

Mai Thị Hảo Yến

Tóm tắt


Trách mắng là một trong hành động nói của con người . Cũng giống như các hành động ngôn ngữ khác : nói , hứa hẹn , khen ngợi , chúc mừng, chửi thề , yêu cầu , ... mắng…khi chức năng hành động cũng phải chịu đựng sự thống trị của các yếu tố tổng hợp của một hành động ngôn ngữ. Tuy nhiên , vấn đề xác định và phân loại các hành động ngôn ngữ này là không thực sự được quan tâm nghiên cứu đúng cách . Mặc dù có nhiều nghiên cứu về vấn đề này với quy mô khác nhau , nhiều nhất vẫn là từ quan điểm của văn hóa . Bài viết này sẽ góp phần làm cho rõ ràng hơn về những vấn đề này từ các điểm ngữ dụng.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống