Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chuyển nghĩa ẩn dụ của những từ ngữ chỉ cảm giác trong Tiếng Việt

NGUYỄN THỊ HẠNH PHƯƠNG

Tóm tắt


    Bài viết đề cập tới ẩn dụ như là một phương thức chính yếu để chuyển nghĩa trong nội bộ nhóm từ ngữ chỉ càm giác trong Tiếng Việt.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống