Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đặc điểm cấu trúc và địa danh của các từ ngữ nghề chè trong Tiếng Việt

LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

Tóm tắt


   Bài viết phân tích một số đặc điểm của các từ ngữ nghề chè trong Tiếng Việt trên hai khía cạnh là cấu tạo và địa danh.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống