Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vài nhận xét về diễn tố thứ ba của động từ ba diễn tố

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Tóm tắt


    Bài viết bước đầu xem xét cụ thể những đặc điểm của diễn tố thứ ba trong cấu trúc với động từ ba diễn tố.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống