Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tìm hiểu về các hành vi ngôn ngữ được sử dụng trong giao tiếp vợ chồng nông dân người Việt giai đoạn 1930-1945

KHUẤT THỊ LAN

Tóm tắt


  Bài viết khảo sát và phân tích các hành vi ngôn ngữ được sử dụng trong giao tiếp vợ chồng nông dân người Việt từ các tác phẩm văn học giai đoạn 1930-1945, qua đó đưa ra một số nhận xét.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống