S. 6 (2015)

Mục lục

BÀI BÁO

Thành ngữ Hán-Việt: Khái niệm và phân loại Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tân 7-11
Giải pháp nâng cao năng lực sản sinh ngôn ngữ dựa trên học phần ngữ pháp thực hành từ thực tiễn Khoa tiếng Anh-Viện Đại học Mở Hà Nội Tóm tắt PDF
Lê Văn Thanh 12-15
Chuyển mã ngôn ngữ trong các cuộc hội thoại: Khảo sát trường hợp Tóm tắt PDF
Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Thụy Phương Lan 16-20
Bước đầu nghiên cứu về lớp động từ trải nghiệm trong tiếng Việt Tóm tắt PDF
Lại Thị Phương Thảo 21-26
Vốn từ vay mượn từ tiếng Anh của tiếng Thái Lan Tóm tắt PDF
Nguyễn Tương Lai 27-30
Chương trình ngôn ngữ sư phạm tiếng Anh" từ những góc nhìn lí luận và thực tiễn Tóm tắt PDF
Tôn Nữ Mỹ Nhật 31-35
Đặc trưng ngữ pháp của hiện tượng chuyển loại các từ chỉ bộ phận cơ thể người trong tiếng Anh Tóm tắt PDF
Hồ Ngọc Trung 36-40
Nghiên cứu các phương thức dịch ẩn dụ tu từ tiếng Anh sang tiếng Việt dựa trên cứ liệu diễn văn của Martin Luther King Tóm tắt PDF
Đặng Vinh 41-44
Các yếu tố văn hóa và văn minh trong giảng dạy tiếng nước ngoài Tóm tắt PDF
Nguyễn Lân Trung, Nguyễn Thị Lan Hường 45-50
Mẹo sử dụng các con số trong diễn ngôn quảng cáo Tóm tắt PDF
Mai Xuân Huy 51-57
Đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa của định danh: Khảo sát các từ ngữ chỉ phương tiện, công cụ nghề nghiệp nghề biển ở Thanh Hóa Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Dũng 58-63
Thơ Mới như một hình thức giao tiếp nghệ thuật mới Tóm tắt PDF
La Nguyệt Anh 64-71
Một số đặc điểm chính của hệ thống luận cứ trong văn bản luật tục của người Ê đê ở Tây Nguyên Tóm tắt PDF
Trần Thị Thắm 72-79


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống