Chi tiết về Tác giả

Anh, Mai Thị Ngọc Khoa Ngoại ngữ; Đại học Thái Nguyên

  • S. 4 (2013) - NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ
    So sánh ẩn dụ của từ "mắt" trong tiếng Hán và tiếng Việt
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống