Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Hoàng Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN

  • S. 7 (2010) - NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC
    Đối chiếu hình thức biểu đạt so sánh ngang bằng giữa tiếng Hán và tiếng Việt
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống