Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng

Tạp chí của Trường Đại học Điện lực (ISSN 1859 - 4557)


Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng - Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội


  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội