S. 1(17) (2009)

Mục lục

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực bậc đại học và cao học thư viện - thông tin trong không gian phát triển mới Tóm tắt PDF
Bùi Loan Thùy 3
Hướng đến một mô hình thư viện đại học hiện đại phục vụ chiến lược nâng cao chất lượng giáo dục đại học Tóm tắt PDF
Vũ Bích Ngân 13
Văn hoá đọc và phát triển văn hoá đọc ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Viêm 19
Giới thiệu khái lược về dịch vụ tham khảo Tóm tắt PDF
Trần Mạnh Tuấn 27
Một số định hướng về hoạt động nghiệp vụ đối với thư viện cấp huyện trong thời kỳ đổi mới Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Phượng 35
Phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống thư viện trường phổ thông Tóm tắt PDF
Dương Thị Vân 40

ỨNG DỤNG DDC VÀ AACR2

DDC ấn bản 14 rút gọn và công việc phân loại tài liệu khoa học xã hội Tóm tắt PDF
Trương Kim Bạ 45
Một số lưu ý khi tạo lập chỉ số phân loại DDC14 với việc sử dụng bảng phụ 1: tiểu phân mục chung Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Bích 48

HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TRONG NƯỚC

Việc thực thi các quy định trong pháp lệnh thư viện về thư viện Quốc gia Việt Nam PDF
Lê Văn Viết, Kiều Nga, Mỹ Dung 53
Thư viện tỉnh, thành phố phục vụ thông tin cho công tác quản lý, nghiên cứu khoa học và sản xuất PDF
Nguyễn Mạnh Kiêm, Lê Thanh Hà 60
Thư viện Quảng Ninh vững bước xây dựng " văn hoá đọc vùng mỏ" PDF
Trần Quang Hoàng 69
Nhìn lại chặng đường hơn 30 năm thư viện huyện Hải Hậu PDF
Trần Mỹ Giống 72

HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NƯỚC NGOÀI

Những thay đổi trong các thư viện công cộng và thư viện đại học ở Nhật Bản PDF
Mỹ Dung 75
Chương trình lưu trữ di sản số ở New Zealand PDF
Thu Hương 84


Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP