Liên hệ tạp chí

Đầu mối

Lê Phúc Thịnh
Điện thoại: 0937220284
Email: thinhtlp@ueh.edu.vn

Hỗ trợ

Vũ Anh Tuấn
Email: vuanhtuan@vista.gov.vnUniversity of Economics HCMC

JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT

ISSN: 1859-1116