Tạp chí Khoa học Chính trị

Tạp chí của Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Ảnh trang chủ tạp chí

S. 2 (2012)

Mục lục

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Quá trình nhận thức và thực hiện chính sách xã hội của Đảng ta từ đổi mới đến nay Tóm tắt PDF
ThS. Phạm Thị Hằng, ThS. Tạ Văn Lâm 3
Quá trình phát triển tư duy kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng ta Tóm tắt PDF
ThS. Phan Khánh Bằng 9

CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Triết học Mác về giải phóng con người Tóm tắt PDF
TS. Nguyễn Dương Hùng 12
Suy nghĩ về lời dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đảng ta là một đảng cầm quyền" Tóm tắt PDF
ThS. Nguyễn Minh Hải 18

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Những điều kiện cho sự phát triển bền vững Tóm tắt PDF
PGS, TS. Trần Văn Phòng 22
Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh về bền vững Tóm tắt PDF
GS, TS. Chu Văn Cấp 26
Tái cấu trúc kinh tế trong phát triển bền vững ở Việt Nam Tóm tắt PDF
TS. Lê Anh Dũng 32
Vấn đề giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội - Qua một số nghiên cứu gần đây Tóm tắt PDF
ThS. Đỗ Văn Quân 36
Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn hiện nay Tóm tắt PDF
ThS. Đỗ Thị Thảo 43
Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong quá trình hội nhập Tóm tắt PDF
ThS. Lê Mạnh Tùng 48

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Xây dựng môi trường sư phạm ở Học Viện Chính trị - Hành chính khu vực II Tóm tắt PDF
ThS. Phạm Tấn Xuân Tước 53

KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN

Tác động của phát triển kinh tế nông nghiệp đến môi trường sinh thái tỉnh Đồng Tháp Tóm tắt PDF
ThS. Võ Thị Tuyết Hoa 58
Lao động nhập cư ở Tp. Hồ Chí Minh - Hiện trạng và những vấn đề đặt ra Tóm tắt PDF
ThS. Đặng Ngọc Hoàng 64
Phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân ở Hà Nội Tóm tắt PDF
ThS. Nguyễn Thị Tố Uyên 68

NHÌN RA THẾ GIỚI

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản thập niên đầu thế kỷ XXI: Những thành tựu nổi bật Tóm tắt PDF
ThS. Ngô Phương Anh 73


Tạp chí Khoa học Chính trị. ISSN: 1859-0187